A SZEMÉLYISÉG TANUL, A SZEMÉLYISÉG TANÍT. HATÉKONY FIGYELEM- ÉS SZEMÉLYISÉG IRÁNYÍTÁS.
ENNEAGRAM

30 órás, 30 kreditpontos akkreditált pedagógus továbbképzés (9/291/2018).

A pedagógusok kihívásai, terhei folyamatosan nőnek és változnak mai világunkban. Ebben a helyzetben a hosszú távon sikeres tanulási-tanítási folyamat érdekében elengedhetetlenek azok az eszközök, amelyek biztosítják egyrészt a pedagógus személyiség folyamatos egyensúlyban tartását, másrészt a tanulói személyiség megismerését, viszonyulásainak ok-okozati feltárását, fejlesztését. A tanfolyam ismeretanyaga ehhez a komplex feladatkörhöz kínál a mindennapok munkaformáiba fokozatosan beépíthető mélylélektani eszközrendszert, melynek segítségével az oktató-nevelő munka hatékonyabbá tehető, valamint a személyiség folyamatos építéséhez szükségez támpontok feldolgozásával annak rugalmassága megőrizhető. 

A program az Enneagram személyiségtipológiai rendszerének több szempontú megvilágítása, a pedagógusi gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Az egyes személyiségtípusok jellemző tulajdonságainak mélylélektani dinamikái figyelmi és gondolkodási folyamataik bemutatásán keresztül történik, így válik átfogó megismerő és fejlesztő rendszerré.

Az Enneagram rendszer hatékonyságának titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig itt konkrét támpontokat is kapunk a kívánt változás irányába. Nemcsak 9 személyiségtípust karakterizál, hanem a tipikus magatartások mélymotivációira is rávilágít, felfedi az életrajzi összefüggéseket, az élet- és magatartási mintákat. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemtulajdonságok megfogalmazása mellett megmutat típusfüggő együttműködési irányelveket, problémakezelési stratégiákat is. Súlyponti pozitívuma, hogy segítségével feltárhatóak az egyes karakterek lehetséges attitűd-csapdái, illetve rávilágít a fejlődés irányára.

A módszer segíti a személyiség rögzült mintáinak ösztönös reakcióival szemben a tudatos figyelem segítségével történő személyiségirányítás elérését. Biztosítja a személyiség és a szemléletmód rugalmasságának megőrzését, az empátia mélyítését, a nyitottabb, rugalmasabb, stresszmentesebb változáskezelést, a kihívásokkal szembeni sikeres megküzdést.

A tanfolyam hangsúlyt fektet az egyes típusokra általánosan jellemző tulajdonságok, attitűdök bemutatásán túl, ezek figyelmi és gondolkodás szempontú fejlesztési lehetőségein keresztül a tanulási hatékonyság fejlesztésére is. Az egyes karaktertípusok dinamikájának működése ugyanis meghatározza a tevékenységekhez, a tanuláshoz és a szociális közösséghez való viszonyulásukat is, így ezek ok-okozati feltárása és az integráció segítése megalapozza a személyiségfejlődést – illetve támpontokat ad a fejlesztéshez.

Az egyes típusok jellemzőinek rögzítését szituációs gyakorlatok sajátélményű megtapasztalása, értelmezése segíti, melyek során folyamatos visszajelzés történik.

A program során a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját személyiségműködésük mélyebb feltárására, megvilágítására, motivációs bázisuk ok-okozati összefüggéseinek több szempontból történő megvilágítására.

A témakörökből:

 A 9 típus személyiségvonásai, problémakörei, attitűdje, szociális viszonyulásai

(energiakezelés, konfliktuskezelési technikáik, kommunikációs stílusuk, ösztönvariánsaik.)

 Tanulási stílusok, motivációk típus szerinti meghatározottsága, fejlesztése

 Figyelemfejlesztő gyakorlatok

 Észlelést és gondolkodást fejlesztő gyakorlatok

 Integrációs lehetőségek a „testi-lelki Egész-ség” irányában

 A gyermeknevelés enneagramja

Taneszköz

Enneagram – hatékony figyelem- és személyiség irányítás – tanfolyami jegyzet (2020), Marunák Mária

Csoportlétszám: 10-25 fő

Célcsoport: Gyermekekkel foglalkozó szakemberek: óvónők, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok

Előírt követelmények: Aktív részvétel és önreflexió

A végzettséget tanúsítvánnyal igazoljuk.

Várjuk jelentkezését: grafoda@gmail.com

Képzési tájékoztató ITT letölthető.

További információ: 30/2903160


Jelentkezési lap